ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងវិភាគសេដ្ឋកិច្ច


ចងក្រង វិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយ

របាយការណ៍ថ្មីៗ

អតិផរណា

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញខែតុលា +៣,១%

ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រតិបត្តិការថវិការដ្ឋ

គិតត្រឹមខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូល​សរុប​បាន​ចំ

ព័ត៌មានលម្អិត

ពាណិជ្ជកម្ម

នាំចេញ កើន ១៦,៧% គិតត្រឹមរយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨

ព័ត៌មានលម្អិត

ទេសចរណ៍

កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរប្រមាណជិត ៤លាន ៣សែននាក់ ក្នុងរយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០

ព័ត៌មានលម្អិត

សំណង់

គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ការអនុញ្ញាតសាងសង់សរុបមាន ២ ៥៤៥ គម្រោង

ព័ត៌មានលម្អិត

វិនិយោគឯកជន

វិនិយោគទូទាំងប្រទេស មាន ៩៤ គម្រោង គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨

ព័ត៌មានលម្អិត

បច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ

ស្ថិតិ

ផ្សព្វផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍និន្នាការសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម

របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របាយការណ៍ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល

របាយការណ៍តាមវិស័យ

កំណត់សម្គាល់

na -- មិនទាន់មានទិន្នន័យ

nec -- មិនទាន់មានចំណាត់ថ្នាក់

nes -- មិនច្បាស់លាស់

nil -- គ្មាន

ឯកសារណែនាំ

ទំនាក់ទំនង

...

រដ្ឋបាល

Tel: (+855) 89 898 878 / 77 889 992

E-mail: puthy.chhe@yahoo.com

E-mail: sophanithny@gmail.com

MEF Database

Tel: (+855) 77 931 208 / 89 661 566

E-mail: yornsaren@gmail.com

E-mail: hengbondol@yahoo.com

Bulletin

Tel: (+855) 12 997 616 / 12 271 607

E-mail: chanthysrieng@yahoo.com

E-mail: sokleap.doeur@gmail.com

FLASH / SET

Tel: (+855) 77 889 992

E-mail: sophanithny@gmail.com

TOFE

Tel: (+855) 70 789 745

E-mail: sophornreaksmey@yahoo.com

GFS

Tel: (+855) 93 930 601

E-mail: yornsambath@yahoo.com

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ