ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងវិភាគសេដ្ឋកិច្ច


ចងក្រង វិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយ

របាយការណ៍ថ្មីៗ

អតិផរណា

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ +២,៨%

ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រតិបត្តិការថវិការដ្ឋ

ក្នុង​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុប​ច

ព័ត៌មានលម្អិត

ពាណិជ្ជកម្ម

នាំចេញកើនឡើង ១0% (ត្រីមាសទី១ ២០២០/ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩)

ព័ត៌មានលម្អិត

ទេសចរណ៍

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរប្រមាណ ១,១៥ លាននាក់

ព័ត៌មានលម្អិត

សំណង់

ត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ សំណើសុំសាងសង់សរុបមានចំនួន ១ ១១៦ គម្រោង

ព័ត៌មានលម្អិត

វិនិយោគឯកជន

ត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ​២០២០ គម្រោងវិនិយោគឯកជនដែលបានអនុម័តមាន ៦២ គម្រោង

ព័ត៌មានលម្អិត

បច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ

ស្ថិតិ

ផ្សព្វផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍និន្នាការសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម

របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របាយការណ៍ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល

របាយការណ៍តាមវិស័យ

កំណត់សម្គាល់

na -- មិនទាន់មានទិន្នន័យ

nec -- មិនទាន់មានចំណាត់ថ្នាក់

nes -- មិនច្បាស់លាស់

nil -- គ្មាន

ឯកសារណែនាំ

ទំនាក់ទំនង

...

រដ្ឋបាល

Tel: (+855) 89 898 878 / 77 889 992

E-mail: sead@mef.gov.kh

MEF Database

Tel: (+855) 77 931 208 / 89 661 566

E-mail: sead@mef.gov.kh

Bulletin

Tel: (+855) 12 997 616 / 12 271 607

E-mail: sead@mef.gov.kh

FLASH / SET

Tel: (+855) 77 889 992

E-mail: sead@mef.gov.kh

TOFE

Tel: (+855) 70 789 745

E-mail: sead@mef.gov.kh

GFS

Tel: (+855) 93 930 601

E-mail: sead@mef.gov.kh

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ