អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរប្រមាណ ៦,៦ លាននាក់

11/06/2018

ទេសចរណ៍

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរប្រមាណ ៦,៦ លាននាក់ បានកើនឡើង ៦,៦% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំកន្លងទៅ។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ