អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្នុង​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុប​ចំនួន ១ ៩៧៥,០៣ ប៊ីលាន​រៀល ស្មើនឹង ៨,២% នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២០

12/02/2018

ការអនុវត្តថវិកា

គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលសរុប​បាន​ចំនួន ៥ ៥៤៣,៤៨ ប៊ីលាន​រៀល ស្មើនឹង ២៣% នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២០ ហើយ អនុវត្តចំណាយបានចំនួន ៥ ០០០,៩៧ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ១៦% នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០២០។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ