អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ សំណើសុំសាងសង់សរុបមានចំនួន ៤.៧៩៣ គម្រោង

13/02/2018

គម្រោងវិនិយោគសំណង់

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអនុញ្ញាតលើសំណើសុំសាងសង់ ចំនួន ៤.៧៩៣ គម្រោង ដែលមានតម្លៃ ១១.៤១៨ លានដុល្លារអាមេរិក លើផ្ទៃក្រឡា ២៣,២ លានមែ៉ត្រការ៉េ

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ