អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ +៣,១%

05/06/2018

អតិផរណា (ឆ្នាំលើឆ្នាំ)

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មក្នុងខែធ្នូ គឺ ១៨០ បានកើនឡើងក្នុងអត្រា ០,៨% ធៀបនឹងខែមុន និង ៣,១% ធៀបនិងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ