អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាំចេញកើនឡើង ១៤,៩% (ឆ្នាំ២០១៩)

12/02/2018

ពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ ទឹកប្រាក់នាំចេញសរុបមានចំនួន ១៤ ៥២៧ លានដុល្លារ បានកើនឡើង ១៤,៩%, ចំណែក ការនាំចូលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ២០ ៥២០ លានដុល្លារ បានកើនឡើង ២១,៦% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ