អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាំចេញកើនឡើង ២០% ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

12/02/2018

ពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមរយៈពេល ៥ខែ ឆ្នាំ២០១៩ ទឹកប្រាក់នាំចេញសរុបមានចំនួន ៥ ៣០៨ លានដុល្លារ បានកើនឡើង ១៥,៥%, ចំណែក ការនាំចូលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ៨ ២២៣ លានដុល្លារ បានកើនឡើង ២១,៥% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ