អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរប្រមាណ ១,១៥ លាននាក់

11/06/2018

ទេសចរណ៍

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរប្រមាណ ១,១៥ លាននាក់ បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សំគាល់រហូតដល់ (-៣៨,៥%) ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំកន្លងទៅ។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ