អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ​២០២០ គម្រោងវិនិយោគឯកជនដែលបានអនុម័តមាន ៦២ គម្រោង

05/06/2018

ការវិនិយោគឯកជន​

ត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ​២០២០ គម្រោងវិនិយោគឯកជន (ក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស) ដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) មាន ៦២ គម្រោង និងមានលទ្ធភាពបង្កើតពលកម្មបាន ៤៤ ០៧៨ នាក់

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ