អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ សំណើសុំសាងសង់សរុបមានចំនួន ១ ១១៦ គម្រោង

13/02/2018

គម្រោងវិនិយោគសំណង់

ត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអនុញ្ញាតលើសំណើសុំសាងសង់ ចំនួន ១ ១១៦ គម្រោង ដែលមានតម្លៃ ២ ៥៧៤ លានដុល្លារអាមេរិក លើផ្ទៃក្រឡា ៥,៧ លានមែ៉ត្រការ៉េ

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ