អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ +២,០%

05/06/2018

អតិផរណា (ឆ្នាំលើឆ្នាំ)

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មក្នុងខែឧសភា គឺ ១៧៧,៤ បានកើនឡើង ០,២% ធៀបនឹងខែមុន និង ២,០% ធៀបនិងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ