អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូលក្នុងស្រុកសរុប​ចំនួន ១ ៨៤៤ ប៊ីលាន​រៀល ស្មើនឹង ៩,៣២% នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៩

12/02/2018

ការអនុវត្តថវិកា

គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលចំណូលសរុប​បាន​ចំនួន ២១ ៥៣០ ប៊ីលាន​រៀល ស្មើនឹង ១០៨,៨២% នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៩ ហើយ អនុវត្តចំណាយបានចំនួន ១៨ ៥៨១ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ៧៤,៧៥% នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៩។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ