អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

កសិកម្ម

ផលិតកម្មកសិកម្មនិងការនាំចេញ ឯកតា ត្រីមាស៣ ២០១៨ ត្រីមាស៤ ២០១៨ ត្រីមាស១ ២០១៩ ត្រីមាស២ ២០១៩
    ផ្ទៃដីដាំដុះ
ស្រូវ ហត                      2,989,631                    3,206,523 3,332,323 1,283,962
ដំណាំផ្សេងៗ ហត                         953,053                    1,085,404 1,066,940 600,069
កៅស៊ូ ហត                         436,338                       436,812 436,356 434,013
    ផ្ទៃដីដីប្រមូលផល
ស្រូវ ហត                      2,382,929                    2,808,782 2,899,199 0
កៅស៊ូ ហត                         170,232                       171,063 201,520 233,212
    បរិមាណផល
ស្រូវ                      7,184,906                    9,087,548 9,585,354 0
កៅស៊ូ                         193,285                         37,025 48,779 105,535
ជលផល                         856,263                       150,538 160,842 338,596

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ