អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

កសិកម្ម

ផលិតកម្មកសិកម្ម ឯកតា ត្រីមាស២ ២០១៩ ត្រីមាស៣ ២០១៩ ត្រីមាស៤ ២០១៩
    ផ្ទៃដីដាំដុះ
ស្រូវ ហត 1,283,962 2,626,460 3,259,474
ដំណាំផ្សេងៗ ហត 600,069 906,002 1,013,255
កៅស៊ូ ហត 434,013 434,551 405,670
    បរិមាណផល
ស្រូវ 0 1,303,309 7,912,041
កៅស៊ូ 105,535 175,280 287,638
ជលផល 338,596 595,978 908,508

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ