អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

សំណង់

សំណើសុំសាងសង់ ឯកតា តុលា ២០១៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ ធ្នូ ២០១៩ ឆ្នាំ ២០១៩
គម្រោង ចំនួន 534 479 442 5,073
ក្រឡាផ្ទៃ ម៉ែត្រការ៉េ 2,227,387 3,312,809 4,716,535 23,471,949
តម្លៃសាងសង់ លានដុល្លារ 1,090 1,770 2,084 11,418

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ