អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

សំណង់

សំណើសុំសាងសង់ ឯកតា មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩ កក្កដា ២០១៩
គម្រោង ចំនួន 336 287 620 525
ក្រឡាផ្ទៃ ម៉ែត្រការ៉េ 1,905,082 300,433 1,263,377 2,160,384
តម្លៃសាងសង់ លានដុល្លារ 1,041 152 502 1,174

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ