អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ហិរញ្ញវត្ថុនិងរូបិយវត្ថុ

ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ ឯកតា មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩
ទ្រព្យសកម្មបរទេសសុទ្ធ ប៊ីលានរៀល 60,194 60,230 62,700
ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធ ប៊ីលានរៀល 34,301 34,717 33,548
រូបិយវត្ថុទូទៅ (M2) ប៊ីលានរៀល 94,495 94,947 96,248
រូបិយវត្ថុ (M1) ប៊ីលានរៀល 10,961 11,087 11,275
រូបិយវត្ថុផ្សេងៗ ប៊ីលានរៀល 83,534 83,859 84,973

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ