អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឯកតា មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩
ចំណូលក្នុងប្រទេស លានរៀល 2,280 1,962 2,073
ចំណាយសរុប លានរៀល 1,664 1,691 1,576
ហិរញ្ញប្បទាន លានរៀល -616 -271 -497

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ