អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ការវិនិយោគ

វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរដោយ CDC ​(ក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស) ឯកតា ធ្នូ ២០១៨ មករា ២០១៩ កុម្ភៈ ២០១៩ មីនា ២០១៩
គម្រោង ចំនួន 17 14 32 17
ពលកម្ម  នាក់ 11,433 19,311 49,694 23,240
ទុនវិនិយោគ  លានដុល្លារ 319 70 1,789 77
ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុក  លានដុល្លារ 241 0 1,050 0
ទុនវិនិយោគបរទេស  លានដុល្លារ 78 70 738 77

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ