អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់អន្តរជាតិ

រូបិយប័ណ្ណ មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩ កក្កដា ២០១៩
ជប៉ុន (យ៉េន) 111.7 109.7 107.9 108.6
ហុងកុង (ដុល្លារ) 7.8 7.8 7.8 7.8
សឹង្ហបុរី (ដុល្លារ) 1.4 1.4 1.4 1.4
ចិន (រ៉េនមីនប៊ី) 6.7 6.9 6.9 6.9
កម្ពុជា (រៀល) 4,002.1 4,010.5 4,034.4 4,012.4

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ