អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ពាណិជ្ជកម្មទំនិញ

ប្រភពទិន្នន័យ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា (ស្ថិតិទិន្នន័យរដ្ឋបាល)

ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទំនិញ ឯកតា មករា ២០១៩ កុម្ភៈ ២០១៩ មីនា ២០១៩ មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩ កក្កដា ២០១៩ សីហា ២០១៩ កញ្ញា ២០១៩ តុលា ២០១៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ ធ្នូ ២០១៩
តម្លៃនៃការនាំចេញ ប៊ីលានរៀល 4,325 3,954 4,657 3,562 4,845 5,299 5,935 6,648 4,838 4,701 5,201 4,940
តម្លៃនៃការនាំចូល ប៊ីលានរៀល 6,670 5,229 6,482 6,959 7,737 7,083 7,801 7,269 6,260 7,235 7,020 7,470
តុល្យភាព ប៊ីលានរៀល (2,345) (1,275) (1,824) (3,397) (2,892) (1,784) (1,866) (621) (1,422) (2,535) (1,819) (2,530)

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ