អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ពាណិជ្ជកម្មទំនិញ

ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទំនិញ ឯកតា ធ្នូ ២០១៨ មករា ២០១៩ កុម្ភៈ ២០១៩ មីនា ២០១៩ មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩
តម្លៃនៃការនាំចេញ ប៊ីលានរៀល 4,436 4,566 4,325 3,954 4,657 3,562
តម្លៃនៃការនាំចូល ប៊ីលានរៀល 6,575 6,670 5,229 6,482 6,959 7,737
តុល្យភាព ប៊ីលានរៀល (2,139) (2,104) (904) (2,527) (2,302) (4,174)

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ