អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

គណនីជាតិ

ស្ថិតិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ឯកតា 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
ផសស (ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន)  
កសិកម្ម ប៊ីលានរៀល   19,376   19,470   19,516   20,101   20,986   21,886
ឧស្សាហកម្ម ប៊ីលានរៀល   14,760   17,268   20,323   23,927   27,561   32,163
សេវាកម្ម ប៊ីលានរៀល   23,616   26,775   29,246   32,404   35,740   38,797
ផសស ប៊ីលានរៀល   61,327   67,437   73,423   81,242   89,647   98,786
ផសស (ថ្លៃស្ថេរ)  
កសិកម្ម ប៊ីលានរៀល     9,076     9,101     9,120     9,251     9,399     9,551
ឧស្សាហកម្ម ប៊ីលានរៀល   11,210   12,341   13,788   15,242   16,755   18,840
សេវាកម្ម ប៊ីលានរៀល   14,626   15,903   17,027   18,182   19,477   20,721
ផសស ប៊ីលានរៀល   37,503   40,182   43,009   46,000   49,222   52,964
កំណើនផសស (ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន)  
កសិកម្ម % 2.0% 0.5% 0.2% 3.0% 4.6% 4.3%
ឧស្សាហកម្ម % 13.3% 17.0% 17.7% 17.7% 15.2% 16.1%
សេវាកម្ម % 10.3% 13.4% 9.2% 10.8% 10.3% 9.0%
ផសស % 8.2% 10.0% 8.9% 10.6% 10.3% 10.1%
ផសស (ថ្លៃស្ថេរ)  
កសិកម្ម % 1.6% 0.3% 0.2% 1.4% 1.6% 1.6%
ឧស្សាហកម្ម % 10.7% 10.1% 11.7% 10.5% 9.9% 12.3%
សេវាកម្ម % 8.7% 8.7% 7.1% 6.8% 7.1% 6.5%
ផសស % 7.4% 7.1% 7.0% 7.0% 7.0% 7.5%

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ