អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ទេសចរណ៍

ស្ថិតិទេសចរណ៍ ឯកតា តុលា ២០១៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ ធ្នូ ២០១៩ ឆ្នាំ ២០១៩
ទេសចរតាមប្រភេទ នាក់ 481,782 602,042 712,462 6,610,592
អ្នកទេសចរ នាក់ 362,046 486,846 612,519 5,034,903
អ្នកជំនួញ នាក់ 107,643 91,038 71,761 1,371,363
ផ្សេងៗ នាក់ 12,093 24,158 28,182 204,326

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2020 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ