អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ទេសចរណ៍

ស្ថិតិទេសចរណ៍ ឯកតា មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩
ទេសចរតាមប្រភេទ នាក់ 537,656 472,952 450,013
អ្នកទេសចរ នាក់ 399,764 336,175 306,732
អ្នកជំនួញ នាក់ 123,921 125,880 129,200
ផ្សេងៗ នាក់ 13,971 10,897 14,081

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2019 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ