អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ដំណឹងជ្រើសរើស​​ Financial Management Assistant (1 Position) - MEF - PIU/PHN

10/03/2020

Additional Information and Deadline:
The interested candidates are encouraged to apply by submitting the hard copy or soft copy application and CV to the address below by 27th March 2020, before 5:30 PM, specifically apply the Position, as title provided to E-mail: kosal_ban@mef.gov.kh. Only short-listed consultants will be notified.

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ