ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធ

សូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច-សារពើពន្ធ

សូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

សូចនាករសារពើពន្ធ

ទំនាក់ទំនង

St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

heng_socheat7@yahoo.com

+855 23 724 664

+855 23 724 664

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ