ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងវិភាគសេដ្ឋកិច្ច


ចងក្រង វិភាគ និងផ្សព្វផ្សាយ

របាយការណ៍ថ្មីៗ

អតិផរណា

អតិផរណាមធ្យមប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ បានកើនឡើងក្នុងអត្រា ២,៨% ធៀបនឹង

ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រតិបត្តិការថវិការដ្ឋ

នៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១, ការប្រមូលចំណូលសរុបអនុវត្តបាន ៥ ៤៤៨,៧ ប៊ីលានរៀល។

ព័ត៌មានលម្អិត

ពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១, ការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជា សម្រេចបានក្នុងទំហំ

ព័ត៌មានលម្អិត

ទេសចរណ៍

ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប ចំនួន ១០

ព័ត៌មានលម្អិត

សំណង់

ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃគម្រោងសាងសង់ មានចំនួន ២ ៥២៥ លានដុល្លារ

ព័ត៌មានលម្អិត

វិនិយោគឯកជន

ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានអនុម័តគម្រោ

ព័ត៌មានលម្អិត

បច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ

ស្ថិតិ

ផ្សព្វផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍និន្នាការសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម