អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

អតិផរណាមធ្យមប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ បានកើនឡើងក្នុងអត្រា ២,៨% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០។

05/06/2018

អតិផរណាមធ្យមប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ បានកើនឡើងក្នុងអត្រា ២,៨% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងនោះ ក្រុមអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹង បានកើនឡើង ២,‌៤%

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ