អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១, ការប្រមូលចំណូលសរុបអនុវត្តបាន ៥ ៤៤៨,៧ ប៊ីលានរៀល។

12/02/2018

ការអនុវត្តថវិកា

ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ចំណូលក្នុងស្រុកសរុបថ្នាក់ជាតិ អនុវត្តបានចំនួន ២១ ២០៩,៨៤ ប៊ីលានរៀល ដោយសម្រេចបាន ៨៨,០៣% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ២០២០ និងបានធ្លាក់ចុះ ១៧,០៧% ធៀបឆ្នាំ២០១៩។

នៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១, ការប្រមូលចំណូលសរុបអនុវត្តបាន ៥ ៤៤៨,៧ ប៊ីលានរៀល   (ស្មើ ២៨,១ % នៃច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ) បានធ្លាក់ចុះ ២,៥% ក្នុងនោះ ចំណូលចរន្តសរុប ៥ ៤៣៩,៦ ប៊ីលានរៀល បានធ្លាក់ចុះ  ១,៨% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ ។

ទន្ទឹមនេះ, ចំណាយសរុបអនុវត្តបាន ៥ ២៩៩,៦ ប៊ីលានរៀល (ស្មើនឹង ១៨,១% នៃច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ) បានធ្លាក់ចុះ ១៧,៩% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។ ជារួម ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ការអនុវត្តថវិកា មានអតិរេកចរន្តចំនួន ១ ៧៥៤,៣ ប៊ីលានរៀល។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ