អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃគម្រោងសាងសង់ មានចំនួន ២ ៥២៥ លានដុល្លារ

13/02/2018

ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ តម្លៃគម្រោងសាងសង់ មានចំនួន ២ ៥២៥ លានដុល្លារ បានធ្លាក់ចុះ ៣៤,៣% និងចំនួនផ្ទៃក្រឡាសាងសង់សរុប មានចំនួន ៦,០៣ លានម៉ែត្រការ៉េ បានធ្លាក់ចុះ ២៩,៩% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ