អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ (រួមបញ្ចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស) ចំនួន ៨៧ គម្រោង

05/06/2018

ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ (រួមបញ្ចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស) ចំនួន ៨៧ គម្រោង​ បានធ្លាក់ចុះ ៤២% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។ ប៉ុន្តែ បើពិនិត្យលើទុនវិនិយោគសរុប សង្កេតឃើញថា មានចំនួន ២ ៩៦៩,៦ លានដុល្លារអាមេរិក  បានកើនឡើង ១១,៩% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ