អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

កសិកម្ម

ផ្ទៃដីដាំដុះ ឆ្នាំ២០២១
ដំណាំ ឯកតា ត្រីមាសទី១ ត្រីមាសទី២
ស្រូវ ហត 649,539 2,632,584
ដំណាំផ្សេងៗ ហត 139,301 836,526
កៅស៊ូ ហត 404,118 404,160

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2024 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ