អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

កសិកម្ម

ផ្ទៃដីដាំដុះ ឆ្នាំ២០២០
ដំណាំ ឯកតា ត្រីមាសទី២ ត្រីមាសទី៣ ត្រីមាសទី៤
ស្រូវ ហត 1,574,818 2,714,216 3,286,736
ដំណាំផ្សេងៗ ហត 637,926 858,942 970,343
កៅស៊ូ ហត 404,801 404,701 404,159

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2021 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ