អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

សំណង់

សំណើសុំសាងសង់ ឯកតា 2018 2019 2020

ត្រឹមQ2

2021

គម្រោង ចំនួន                                 3,294                                 4,793                                 4,080            2,235
ក្រឡាផ្ទៃ ម៉ែត្រការ៉េ                         12,569,642                         23,471,949                         14,176,594      6,033,787
តម្លៃសាងសង់ លានដុល្លារ                                 5,755                               11,418                                 6,467            2,525

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2023 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ