អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ចំណូល ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ឆមាសទី១ ២០២១
ចំណូលក្នុងប្រទេស ប៊ីលានរៀល 25,576 21,210 10,575
  ចំណូលចរន្ត ប៊ីលានរៀល 25,395 21,025 10,546
  ចំណូលមូលធន ប៊ីលានរៀល 181 185 30

រក្សាសិទ្ធិ @ 2023 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ