អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ស្ថិតិឥណទាន

ស្ថានភាពផ្តល់ឥណទាន ឯកតា មេសា ២០១៩ ឧសភា ២០១៩ មិថុនា ២០១៩
ការផ្តល់ឥណទានដោយធនាគារពាណិជ្ជ ប៊ីលានរៀល 94,610 92,622 95,033
ក្នុងនោះជារៀល ប៊ីលានរៀល 0 0 0
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ីលានរៀល 3,378 3,598 3,816
គ្រឹះស្ថានមិនបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ីលានរៀល 69,307 70,246 71,662
តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន ប៊ីលានរៀល 20,951 17,829 18,582
ឥណទានផ្សេងៗ ប៊ីលានរៀល 974 949 973
ការផ្តល់ឥណទានដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ MDIs និង MFIs ប៊ីលានរៀល 24,675 25,293 0

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2023 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ