អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

អតិផរណា

ប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ ២០២០
មករា កុម្ភៈ មីនា មេសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ
មុខទំនិញគ្រប់មុខសំខាន់ៗ 3.6% 2.7% 2.8% 1.9% 2.3% 3.2% 3.1% 2.4% 2.9% 3.7% 3.7% 2.9%
អាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹង 3.9% 3.2% 4.2% 4.4% 4.6% 5.7% 5.0% 3.7% 4.6% 5.9% 5.9% 4.7%
ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត 1.8% 0.9% 0.8% 0.1% 0.3% 0.8% 1.2% 1.1% 1.2% 2.1% 1.5% 1.3%
សុខាភិបាល 0.2% 0.0% 0.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0%
ការដឹកជញ្ជូន 4.7% 3.0% 0.1% -13.0% -11.4% -8.0% -5.4% -4.1% -4.5% -4.7% -4.9% -5.1%
ភោជនីយដ្ឋាន 6.7% 4.3% 2.5% 3.6% 4.9% 4.0% 4.8% 3.2% 3.0% 3.0% 3.9% 3.0%

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2023 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ