អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ការវិនិយោគ

ឯកតា ធ្នូ ២០១៨ តុលា ២០១៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ ធ្នូ ២០១៩ ឆ្នាំ ២០១៩
ចំនួន 17 2 0 2 76
នាក់ 11,433 0 0 0 92,300
 លានដុល្លារ 319 0 0 0 1,936
 លានដុល្លារ 241 0 0 0 1,050
 លានដុល្លារ 78 65 49 211 3,261

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2024 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ