អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

គណនីជាតិ

ស្ថិតិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ឯកតា 2017 2018 2019
ផសស (ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន) ប៊ីលានរៀល                89,831                99,544              110,014
ផសស (ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន) លានដុល្លារ                22,208                24,610                27,130
ផសស/មា្នក់ ដុល្លារ                   1,430                   1,563                   1,700
កំណើន ផសស % 7.0% 7.5% 7.1%

រក្សាសិទ្ធិ @ 2023 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ