អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ អាចនឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់៧%, វិស័យកសិកម្មនឹងបន្តកំណើនក្នុងរង្វង់១.៨% ដោយសារថ្លៃកសិផលលើទីផ្សារអន្តរជាតិ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសំខាន់ៗ។ កិ...

ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច រៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ស្តីពីច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៨, រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន តាមការគ្រោងទុក នូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងកម្រិតរង្វង់៧% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣មក

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ស្តីពីច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ ឬច្បាប់ថវិ...

ប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តថវិកាឆមាសទី ១ និងការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលនៃការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៨

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងជាប្រធានក្រុមការងារថវិកាកម្រិតបច្ចេកទេស នៃក្រសួងសេ...

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកម្រិតបច្ចេកទេស លើគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារថវិកានៃគ្រប់អង្គភាពថវិកាក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងថ្នាក់កណ្ដាល និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ និងសហការីក្រុមការងារថវិកា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវត្ថុ ...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងរៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត”

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងរៀបចំកម្មវីធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊...

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ