អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ការទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Jun ARII នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសាជីវកម្មមីតស៊ូប៊ីស្សី (Mitsubishi Corporation)

30/03/2018

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ