អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាំចេញកើនឡើង ១0% (ត្រីមាសទី១ ២០២០/ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩)

12/02/2018

ពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ទឹកប្រាក់នាំចេញសរុបមានចំនួន ៣ ៥៥០ លានដុល្លារ បានកើនឡើង ១០% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ