អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូល​សរុប​​ត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ បាន​ចំនួន ១១ ៤១៤ ប៊ីលាន​រៀល សមមូល ៥៧,៧% នៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ២០១៩

12/02/2018

ការអនុវត្តថវិកា

គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអនុវត្តចំណូល​សរុប​បាន​ចំនួន ១១ ៤១៤ ប៊ីលាន​រៀល សមមូល ៥៧,៧% នៃច្បាប់ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង (ច្បាប់) ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះការអនុវត្តចំណាយ,​ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ​អនុវត្ត​បានចំនួន ៦ ៤២២ ប៊ីលានរៀល ឬមានកំណើន ៧,៨% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំកន្លងទៅ។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ