អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប ចំនួន ១០២,៥ ពាន់នាក់

11/06/2018

ទេសចរណ៍

ត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប ចំនួន ១០២,៥ ពាន់នាក់ បានធ្លាក់ចុះ ៩១% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០ ។

Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ