អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ពាណិជ្ជកម្មទំនិញ

ប្រភពទិន្នន័យ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទំនិញ ឯកតា 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2021
តម្លៃនៃការនាំចេញ ប៊ីលានដុល្លារ                   9,929.30                 11,221.49                 12,628.81                 14,748.74                 17,215.37                   3,805.81
តម្លៃនៃការនាំចូល ប៊ីលានដុល្លារ                 12,244.64                 14,220.15                 17,264.92                 20,171.81                 18,938.54                   7,514.21
តុល្យភាព ប៊ីលានដុល្លារ -2,315.34 -2,998.66 -4,636.11 -5,423.07 -1,723.17 -3,708.40

រក្សាសិទ្ធិ @ 2023 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ