អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ទេសចរណ៍

ស្ថិតិទេសចរណ៍ (ត្រឹមត្រីមាសទី២)
បរិយាយ ឯកតា 2019 2020 2021
សរុបតាមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ នាក់                                                 3,338,474                                                 1,182,826                                                   102,560
តាមផ្លូវអាកាស នាក់                                                 2,353,947                                                   682,852                                                     46,249
តាមផ្លូវគោក និង ផ្លូវទឹក នាក់ 984,527 499,974 56,311

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2024 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ