ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ដំណឹងជ្រើសរើស Agri-business Investment Analyst (1 Position) - MEF - PIU/PHN

ដំណឹងជ្រើសរើស​​ Financial Management Assistant (1 Position) - MEF - PIU/PHN

ដំណឹងជ្រើសរើស​ Coordinator (1 Position) - MEF - PIU/PHN

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត

ការវាយតម្លៃ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា នឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧,៥% ដែលជាកំណើនមួយខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។Online MEF Database

កម្រងរូបភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ